Vetenskapsteori 2

1: En ontologisk ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd.

2: ett system av definitioner, påståenden, modeller och antaganden som ger en möjlig förklaring till ett observerat fenomen

3: mellannivå är betydligt oftare fokus för empiriska utforskningar än de ......... teorierna, detta pågrund av att de ............. teorierna ofta är allt för abstrakta för att göra testbara.

4: En teori som är mer generell och abstrakt

5: Ett synsätt på studiet av verkligheten som säger att det bara är kunskap som man fått via erfarenheten och sinnena som kan accepteras.

6: Vilket är inte ett av de fyra etiska huvudkraven vid vetenskapliga sammanhang

7: samhälle där man eftersträvar tillväxt. Materiell och ekonomisk tillväxt

8: menar att nu för tiden så handlar mycket om vilka faror och problem vi står inför. Vi distribuerar risker istället för materiella ting

9: Vilken passar INTE in på science as a Commodity

10: Vilket alternativ passar inte in på Science as a community

11: Det är en form av granskning/utvärdering av en artikel som görs av andra sakkunniga i ämnet.

12: Sammanfattar forskningen inom ett område. Den värderar alltså redan publicerade studier.

13: Empirisk studie

14: t.ex om det är en experimentell studie, en tvärsnittsstudie eller komparativ studie osv.

15: Om det är en kvantitativ eller kvalitativ studie

16: Använder man sig av intervjuer, enkäter, observationer osv.

17: Upprepade mätningar av samma individer, studera stabilitet och förändring

18: Grupper av individer följs under en längre tid för att se utvecklingen. (t.ex rökare och icke rökare)

19: Teori-->Observationer/Resultat

20: Observationer/Resultat-->Teori

21: Respondenten får svara på egenhand på ett antal frågor som oftast är slutna.