เรเย่ก

1: พรดา

2: ก_เ่รา้เน

3: ดกๆวาอด

4: เดหาวทิ

5: ำคหถฟ เะยเักดากพนเพกเกาินเสเ

6: ไัีาราาา