ሃይማኖት

ሃይማኖት
ሃይማኖት
40% Complete (success)

1: 1. ናይ እምነት ግእዛዊ ሰርወ ግሱ (verb) "ኣምነ" ክኸውን እንከሎ፡ ናይ ሃይማኖት መበቆላዊ ግሱ (verb) ከኣ...?

2: 2.እምነት ኢልና ኣማኒ ንብል፡ ሃይማኖት ኢልና....?

3: 3.ዘይክለስ፡ ዘይውሰኾ፡ ዘይቅነሶ፡ ዘይመሓየሽ....

4: 4. ኣብነት ናይ ቀኖና

5: 5. ኣብነት ናይ ዶግማ

6: 6. ተውፊት እንታይ ማለት'ዩ?

7: 7.ብቅዱስ ተውፊት እንታይ ተረኽበ

8: 8. ቃል መጽሓፍቅዱስ መታን ንከይፋለስ (ትርጉሙ ንከይቅይር)

9: 9. ተውፊት መዓሰ-መዓስ ተነግረ

10: 10. ፍጡር ወዲ ኣዳም ብዛዕባ ህልውና ፈጣሪኡ ንምርዳእ፡ (ብዘይካ መጽሓፍ ቅዱስ) ዝጥቀመሎም..?

11: 11.ክትብድል እንከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ዝወቕሰካ..?

12: 12. ባሕርይ እግዚአብሔር

13: 13. ባሕርይ እግዚአብሔር

14: 14.ባሕርይ እግዚአብሔር፡

15: 15. እግዚኣብሔር ማለት...?

16: 16.ሓንቲ ካብ ሸውዓተ ሰማያት

17: 17. ክልተ ካብ ሸውዓተ ሰማያት

18: 18.ሰፈር መልአኽቲ፥- "ኢዮር፡ ራማ፡ ኤረር" 'ተኾኖም፡ ጻድቃን ዝቕመጥዋ ድማ?

19: 19. ናይ መወዳእታ ተስፋ እትገብረላ ስፍራ ኣበይ'ያ?

20: 20. ባሕርይ ቅዱሳን መላእክት....?

21: 21. መልኣኽ ዝብል ስያመ ንመን ይወሃብ፧

22: 22.ገለ ካብቶም ኣብታ ቀዳመይቲ ዝተፈጥሩ

23: 23. ገለ ካብቶም ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝተፈጥሩ...?

24: 24.ኣብ ካልኣይ መዓልቲ (ሰኑይ) ዝተፈጥሩ

25: 25. ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ (ሰሉስ) ዝተፈጥሩ...?

26: 26. ብዕለተ ረቡዕ (ራብዓይ መዓልቲ)፡ እንታይ ተገብረ?

27: 27. ብዕለተ ሓሙስ (ሓሙሻይ መዓልቲ) ዝተፈጥሩ...?

28: 28. ብዕለተ ዓርቢ ዝተፈጥሩ...?

29: 29. ዕለተ ቀዳም እንታይ ማለት'ዩ

30: 30. ሰብ ንመን ይመስል