Psykologieksamen quiz. PHS 16/17

1: Fra gresk betyr psykologi ordrett "Læren om..."?

2: Psykologi handler om

3: Kognitive prosesser er

4: Interaksjon betyr

5: Abnormal psykologi handler om

6: Et godt begrep for å forstå essensen i hvordan stress forstås er en...

7: I pensum brukes begrepet stress om

8: Stressor er...

9: Kumulativt stress kan lede til

10: Robusthet deles inn i tre kategorier som samspiller med hverandre, disse er

11: Det sympatiske nervesystemet

12: Kortisol og adrenalin er

13: I "alarm-fasen" i GAS-modellen ....

14: Den omvendte U-kurven dreier seg om

15: Negative livshendelser kan kalles

16: Dersom man stresser seg selv opp gjennom å ha mange negative forventninger dreier dette seg om

17: Tilbakevendende negative mentale bilder og gnagende skyldfølelse er eksempler på

18: Tilknytningsteori dreier seg om hvordan

19: Dersom man forsøker å fjerne eller redusere styrken på en stressor dreier dette seg om

20: Psykologiske forsvarsmekanismer kan relateres til

21: Hvem sa "...in combat you do not rise to the occasion, you sink to the level of your training."

22: Hva er en Diagnose?

23: Hva kan diagnoser fortelle oss noe om ?

24: Personlighetsforstyrrelse viser til avvik i personlighetsstruktur, dvs individets måte

25: .......er et begrep for vår kompetanse til å fortolke oss selv og andre, å se selv selv utenfra og andre innenfra.

26: Dersom en person har negative forventninger til egen mestring og samtidig kan oppleve redselslignende følelser og en aktivering i kroppen (uro, spenninger, hjertebank) er det mest nærliggende å tenke at det kan dreie seg om

27: Agorafobi er angst for

28: Hovedkjennetegnet ved panikkangst eller panikklidelse er

29: Et sentralt symptom ved Post-traumatisk stresslidelse er

30: Hvem presenterte forsvarsmekanismer?

31: Projeksjon handler om

32: Et unormalt forhøyet stemningsleie viser til

33: Om vi ser til statistikken, circa hvor mange vil rammes av en depressiv lidelse i løpet av livet?

34: Alvorlige atferdsproblemer er et samlebegrep for

35: Hva viser overt atferd til?

36: Schizoid er en type

37: Når vi snakker om den overordnede grupper personlighetsforstyrrelser som ofte har et sensitivt selvbilde blandet med en uforutsigbar atferd, snakker vi ofte om de

38: Paranoid personlighetsforstyrrelse plasseres under

39: Forekomsten av personlighetsforstyrrelser i Norge er på ca

40: Et svingende selvbilde og følelsesliv blandet med impulsive handlinger kan knyttes til begrepet

41: Ifølge pensum er grandiositet, paranoia og influens eksempler på

42: Hallusinasjoner er forstyrrelse av

43: Hva er sant om akutte psykoser? De kan....

44: Schizofreni er en

45: Uorganisert tankeflom og usammenhengende tale kan sies å være et kjennetegn ved hebefren

46: Dobbeldiagnose viser til personer med

47: Persepsjon handler om...

48: Vi kan skille ut to hovedmåter omdannelsen av sanseinntrykk skjer på, disse er

49: Vi organiserer inntrykk i det vi kaller

50: "Organiserte forestillinger og kunnskaper om mennesker, ting, hendelser og situasjoner" viser til

51: Å kategorisere eller sette mennesker i båser viser til anvendelse av

52: Attribuering dreier seg om

53: Å attribuere årsaker til andres personlige kjennetegn, karaktertrekk og holdninger viser til det vi kaller

54: Når vi plasserer en årsak utenfor oss selv og vår kontroll kalles dette

55: Zimbardos fengselseksperiment så nærmere på hvordan individet kunne bli påvirket av

56: I tosystemtilnærmingen til bedømminger og valg skiller man mellom

57: Sosialpsykologiens tema er

58: Sosialpsykologiens tema er

59: Et sentralt tema innen sosial kognisjon er hvordan vi årsaksforklarer sosiale hendelser, prosessen vi da er inne på er

60: Mennesker kan ha en tendens til å attribuere til personlige egenskaper og overser situasjonens kraft, dette viser til

61: Politibetjent Hansen er Brann-tilhenger fra Bergen. Han flytter til Oslo og for å passe inn med sine nye venner begynner han å heie på Vålerenga, selv om hans hjerte foretrekker Brann. Han kan da erfare det vi kaller

62: Konformitet handler om tilbøylighet til

63: Milgram sitt klassiske studie gikk ut på en forsøksperson som trodde han/hun tilførte en annen person strømstøt/straff. Temaet for studiet var

64: Politibetjent Andersen hadde merket seg at i møte med mennesker som var hissig og beruset, var det en stor fordel å opptre rolig. Når man lærer at noe er positivt eller får positive konsekvenser, snakker vi om

65: Politibetjent Hansen og Iversen er ute på patrulje. Hansen klager over mye å gjøre på jobben, at det er mye som skjer hjemme for tiden, at han har fått magesår og har vondt i ryggen.Betjent Hansen beskriver å kunne oppleve vansker knyttet til

66: sier han nekter å komme ut da han er redd for at soldater fra IS venter på ham utenfor. Patruljen drar til stedet. Spørsmål: Personen beskrevet som har låst seg inne på toalettet kan ha gitt uttrykk for symptomer som helst forbindes med:

67: Etter å ha hørt på Hansens klaging over lang, lang tid sier Iversen at han er møkklei og går til ledelsen og ber om å få bytte makker. Hvilken type forsvarsmekanisme tar Hansen her i bruk?

68: Etter å ha hørt på Hansens klaging over lang, lang tid sier Iversen at han er møkklei og går til ledelsen og ber om å få bytte makker. Hvilken stressmestringsstrategi tar Iversen i bruk?

69: Hvordan oppstår stress?

70: Hvordan defineres stress?

71: Hva er hverdagslig stress?

72: Hva innebærer en kortvarig stressrespons?

73: Kan tidligere stressreaksjoner fra barndommen føre til større sårbarhet på stressreasjoner?

74: Hva er symptomer på stress?

75: Hvilke 3 mentale posisjoner deler man stress inn i?

76: Når kommer reaksjonsfasen?

77: Hva er Problemløsende mestring?

78: Hva er Emosjonsregulerende mestring?

79: Hva er årsakene til psykiske lidelser?

80: Hva er årsaken til psykiske lidelser?

81: Er rusproblem en diagnose?

82: Hvilke diagnosesystem blir anvendt i Norge i dag?

83: Hva er en symptomlidelse?

84: Hva er en Personlighetsforstyrrelse?

85: Hva er Mentalisering ?

86: Hva vil det si å være empatisk?

87: Hva ligger i kjernen til benektelse?

88: Hva er mani?

89: I hvilke sammenheng ville du brukt en hypoman tilstand?

90: Hva er en hypoman tilstand?

91: Hva er bipolare lidelser?

92: Hvilke 3 kategorier kan man dele personlighetsforstyrrelser inn i ?

93: Under hvilken kategori hører de dyssosiale personlighetsforstyrrelsene til?

94: Under hvilken kategori hører de Schizoide personlighetsforstyrrelsene til?

95: Hvilke lidelse har man hvis man har en brist i virkelighetsoppfatningen?

96: Vrangforestillinger er en..

97: Hvilke 3 typer av vrangforestillinger ser man i schizofreni?

98: Hva vil det si å ha en Polymorf psykose?

99: Ved akutt schizofrenilignende psykose, hvor lange må tilstanden ha vært ?

100: Hvilke hovedtyper deler man Schizofreni inn i ?

101: Hva er presepsjon?

102: Hva fremstiller et skjema?

103: Er system 1 og 2 alltid aktive?