naruto

naruto

1: who those Naruto like

2: which character like naruto

3: who is Naruto master

4: who show Naruto what his charcra nature is

5: what charcra nature those Naruto have