Mikro

1: Om ett pris genom prisreglering sätts under jämnviktspriset på en marknad, vilket av nedanstående är då sant?

2: Om priset på bensin stiger dramatiskt så kommer

3: Vilket av nedanstående kan skifta efterfrågekurvan för smör åt höger

4: Skillnaden mellan vad en person maximalt är beredd att betala för en vara och det rådande marknadspriset kallas

5: Om efterfrågans inkomstelasticitet för en vara är positiv och mindre än 1 så är varan

6: Hur förändras den genomsnittliga fasta kostnaden då den producerade kvantiteten ökar?

7: En ökning av utbudet innebär

8: Vilken av följande påståenden stämmer inte med beskrivningen av en ekonomi med fullkomlig konkurrens

9: Totalintäkten (TR) ökar om priset

10: Avtagande avkastning är förknippat med

11: Företaget Alfa har monopol på sin produkt. När företaget säljer tre enheter av sin produkt är marginalintäkten 300 kr. När företaget säljer 4 enheter kommer dess marginalprodukt att vara

12: En ett företag som arbetar under monopolists konkurrens och gör en förlust kommer att stänga om

13: Då gini-koefficienten är noll betyder det att

14: Om kors-priselasticiteten mellan varaorna X och Y är negativ så gäller att

15: Uttrycket "ibland betyder vinstmaximering de facto förlustminimering" gäller för ett företag under fullkomlig konkurrens som producerar där

16: En minskning av priset på en produktionsresurs gör att företagets

17: "Snabbtrycket" är ett litet företag under fullkomlig konkurrens som producerar en kvantitet där P = AVCmin. Detta företag