LDEF

1: Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan, är?

2: Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul, medar eller band och som inte är att anse som en motorcykel eller en mopedn är?

3: Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan, är?

4: En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är irättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor, är?

5: Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel, är?

6: Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, är?

7: Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods, är?

8: En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller är permanent försedd med ett karosseri som är inrättar som bostadsutrymme, är?

9: Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon är moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon, är?

10: Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap, är?

11: Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt används till person- eller godsbefordran i terräng, är?

12: Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngst karosseri som hör till fordonet, verktyg och resevhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren, är?

13: Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för, är?

14: Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen, är?

15: Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller cykel. Detta anses dock inte som ett särskilt fordon, är?