kvalitetsledning

1: "Ledarskap" och "planering" ingår som två av de sju grundprinciperna i ISO 9001:2015

2: A3 är en metod som ofta används för att dokumentera resultaten vd problemlösning.

3: Benchmarking är ett verktyg/metod som kan använddas för att jämföra sig med andra företag / organisationer

4: Demings 14 punkter innehåller bland annat punkten "Skapa slogans"(create Slogans).

5: Den moderna synen på leverantörsrelationer innebär att man ska låta leverantörerna tävla med varandra och de ska sättas under prispress.

6: Duglighet är förmågan hos en process att kunna producera enheter inom toleransgränserna

7: En process har en början och ett slut och är av engångskaraktär

8: En punkt utanför styrgränsen i styrdiagrammet betyder att man ska ändra styrgränsens värde.

9: FMEA är en metod som kan användas för riskbedömning i produktion

10: Förkortningen DOE står för Design of Engineering

11: GAP-modellen(Zeithaml) besrkiver de olia gap som kan uppstå vid produktframtagning

12: I ISO 9001:2015 har man genomfört en ändring och skapat en ny roll, en som ska ansvara för att ledningssystemet underhålls inom organisationen, ledningens representant.

13: ISO 9001 är en standard som kan användas när man ska bygga ett miljöledningssystem

14: Kano-modellen beskriver kunders förväntansnivå på en produkt

15: Korrigerad duglighet beskriver processens prestanda med hänsyn tagen till dess läge i förhållande tlll målvärdet.

16: Normalfördelningskurvan och dess formler för sannolikhet kan användas för att beräkna andelen som faller inom toleranserna eller inom ett visst intervall i en process.

17: PDCA-cirkeln uppfanns av Deming

18: Risken för "falska larm" i ett styrdiagram är normalt 3,0%

19: Styrdiagrammet visar processens förmåga i förhållande till toleranskraven på tillverkad enhet

20: Walter A Shewart var den som skapade styrdiagrammet