Internutbildning för Företagstjänster – Beskattning

1: 1.Se separat blad. Vad ska ränteinkomsten beskattas med som minst?

2: 2. Vid lånefinansierat förvärv av delägarrätter från företag som det köpande företaget är i intressegemenskap med gäller att avdrag endast får göras om förvärvet är, vadå?

3: 3. Med negativt räntenetto avses, vadå?

4: 4. Om företaget har ett negativt räntenetto så medges ränteavdrag enligt EBITDA-regeln med som mest med?

5: 5. Enligt reglerna om ränteavdragsbegränsning får avdrag göras för negativt räntenetto enligt förenklingsregeln med som mest (flera svar kan vara rätt)

6: 6. Företaget har ett EBITDA på 80 milj kr, ett negativt räntenetto på 40 milj kr. Hur stor del av det negativa räntenettot får företaget skattemässigt avdrag med?

7: 7. Vad händer med den del av negativt räntenetto som skattemässigt avdrag inte medges med? (mer än ett alternativ kan vara rätt)

8: 8 se separat blad. Fondering som skett senast beskattningsåret 2018 och som återförs beskår 2021 eller därefter ska räknas upp med?

9: 9 Se separat dokument. Även juridiska personer får beräkna vinst vid avyttring. Men hur beräknas resultatet om det som avyttras är en skalbolagsaktie?

10: 10. Företagets tillgångar, och även då värdepapper, kan skattemässigt delas in i lager och kapital. Hur beskattas en onoterad aktie som är skattemässigt lager?

11: 11. Ett företag har många gånger olika fordringar, t ex kundfordringar och lånefordringar. En lånefordran är skattemässigt en fordringsrätt. När får innehavaren av lånefordran avdrag för en förlust på fordran?

12: 12 se separat blad. Innehavaren av utländsk kapitalförsäkring

13: 13. Schablonintäkt om 0,4% av markandsvärdet av värdepappersfond och specialfond är innehavaren vanligen skattskyldig för. Vilket av alternativen nedan tas sådan schablonintäkt inte ut för?

14: Vad är en kundfordran?

15: 6. Holdingbolaget J Attack AB har ett dotterbolag, Amy Diamond AB. Den 23 maj 2018 fick företaget en faktura från Amy Diamond AB. När är momsen avdragsgill för J Attack AB?

16: 17. se separat blad

17: 18 se separat blad

18: 19 se separat blad