Girls

1: what do girls Like

2: what do girls sing more

3: which do girls wear more

4: which do girls have more of

5: which do like more

6: which do girls do more