Företagsekonomi

1: Break-even-point är synonymt med kritisk punkt och nollpunkt.

2: Ett företags styrelse har i främsta uppgift att vårda relationen med media.

3: Ett företags externredovisning är frivillig.

4: Ansökan om F-skattebevis, registrering som arbetsgivare och registrering av moms sker hos Skatteverket.

5: Beskattningen av resultat är den viktigaste skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag.

6: I grundbokföringen registreras affärshändelserna i kronologisk ordning.

7: Aktieägare i börsbolag kan: a) göra sin röst hörd på bolagsstämman, b) sakna ordentlig insyn i bolaget samt c) sälja sina aktier.

8: En balansräkning: a) kan innehålla olika sorters anläggningstillgångar b) visar den ekonomiska ställningen vid bokslutsstillfället.

9: Räntabilitet kan mätas på eget kapital, sysselsatt kapital och totalt kapital.

10: Soliditet beräknas med hjälp av uppgifter från resultaträkningen och kan högst uppgå till 100%.

11: Den interna redovisningen är obligatorisk.

12: Den interna redovisningen baseras på kalkylmässiga intäkter och kostnader.

13: Ett periodresultat kan jämföras med resultatet från föregående period, med resultatet från motsvarande period förra året eller med budgeten.

14: En enskild firma är en juridisk person.

15: Balansräkningen beskriver hur företaget finansierar sin verksamhet (eget kapital och skulder), och hur de använt sina resurser (tillgångar).

16: Om likviditeten skulle vara ansträngd är utbetalningar av löner lättare att skjuta på i tiden än utbetalningar för investeringar.

17: Om likviditeten skulle vara ansträngd är utbetalningar av löner lättare att skjuta på i tiden än utbetalningar för investeringar.

18: I ett kommanditbolag räcker det med en person som är obegränsat ansvarig för verksamheten. De andra delägarna kallas komplementärer.

19: Om företaget väljer att presentera endast nyckeltal riskerar man att flera andra intressanta berättelser om verksamheten lämnas därhän.