Endokrina organ

1: Vilka av följande är exempel på aminerhormon?

2: Vilka 3 kemiska grupper kan hormoner delas in i?

3: Vad är hormoner?

4: Vad är hormonerna T3 och T4 bundna till när de transporteras i blodet?

5: Sköldkörteln består av två lober som är sammanbundna med en tvärgående bro, vad kallas denna?

6: Vilka av följande är endokrina organ?

7: Vilka av följande är endokrina organ?

8: Hur sker aktivering via humorala substanser?

9: Vad innebär negative feedback?

10: Vad är hypothalamus funktion?

11: Vilket organ är det som producerar hormonerna T3 och T4?

12: Vilket av följande hormon, samt dess funktion, insöndras från hypofysens baklob?

13: Vilket av följande hormon, samt dess funktion, insöndras från hypofysens baklob?

14: Vilket av följande hormon, samt dess funktion, insöndras från hypofysens framlob?

15: Vilket av följande hormon, samt dess funktion, insöndras från hypofysens framlob?

16: Var produceras de hormoner som frisätts från hypofysens baklob?

17: Vilka egenskaper avgör om ett hormon cirkulerar fritt i blodet eller bundet till ett transportprotein?

18: Vilket hormon insöndar bisköldkörtlarna?

19: Vilket organ är de främsta som metaboliserar och utsöndrar hormon?

20: Vilka hormoner transporteras mestadels bundet till transportprotein i plasman?

21: Vilka hormoner transporteras fritt i plasman?

22: Vilket hormon är ett av kroppens viktigaste stresshormon?

23: Vilka effekter har kortisol?

24: Vilket hormon är det viktigaste hos glukokortikoiden?

25: Vad stimuleras frisättningen av aldosteron från binjurebarken?

26: Vad omvandlas androgynerna till hos könshormonerna?

27: Vilka hormoner producerar binjurebarken?

28: Vad består binjurarna av?

29: Vad producerar bukspottkörteln som har exokrin funktion?

30: Vad producerar bukspottkörteln som har endokrina funktioner?

31: Vilket organ har både exokrin och endokrin funktion?

32: Vad är effekterna av katekolaminer? (Noradrenalin & Adrenalin)

33: Vilka hormoner producerar binjuremärgen?

34: I vilket nervsystem ingår binjuremärgen?

35: Vilket hormon frisätts från epifysen?

36: Vilket är glukagonets målorgan?

37: Vad är glukagonets uppgift?

38: När frisätts glukagon?

39: Vad är insulinets huvudsakliga uppgifter?

40: Vad innebär exokrin?

41: Vad betyder endokrin?

42: Vilka är hypofysens två delar?

43: Vilka hormoner tillhör steroidgruppen?

44: Var produceras steoridhormoner?

45: Vilka hormoner tillhör peptidgruppen?