Do i like jojo siwa

1: Do i like jojo siwa

2: really hard sorry) Did jojo meet me

3: Do i watch jojo vids

4: Does jojo live in ohio like me

5: Whats jojo dog name

6: Do i live with jojo

7: Am i jojos slave somtimes

8: does jojo take a shower