Badar du ofta

1: fcjydkytf

2: hböjhv

3: jhvljgc

4: ,nb vkhfc

5: mjgvjhcigf